Barion Pixel

Elállás a szerződéstől

10. Elállás az adásvételi szerződéstől

10.1. Ha az eladó nem képes teljesíteni az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit a készletek elfogyása, az áruk elérhetetlensége miatt, vagy ha az áruk gyártója, importőre vagy szállítója az adásvételi szerződésben megállapodott áru gyártását beszüntette, vagy jelentős változtatásokat hajtott végre, amelyek megakadályozták az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeiből adódó teljesítést, vagy vis maior okokból, vagy ha minden erőfeszítéssel, amely ésszerűen elvárható tőle, nem képes a jelen adásvételi feltételekben meghatározott időn belül leszállítani az árut a Vevőnek, vagy a megrendelésben megadott áron, az Eladó köteles erről a tényről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és ezzel egyidejűleg köteles a Vevőnek felajánlani helyettesítő teljesítést, vagy lehetőséget, hogy a Vevő elálljon az adásvételi szerződéstől (visszavonja a megrendelést). Abban az esetben, ha a Vevő a jelen reklamációban és az üzleti feltételekben említett okokból eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó köteles a vásárlási szerződésben megállapított áruk előlegét a Vevő értesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevőnek átutalással a Vevő által kijelölt számlára.

10.2. A Vevő jogosult indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől a 102/2014 Z.z. számú, távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 7. és további §-ai értelmében (a továbbiakban mint: „Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény”) az áru átvételétől számított 14 napon belül, illetve a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés vagy a nem kézzelfogható adathordozón szállított elektronikus tartalom nyújtására vonatkozó szerződés megkötésének napjától, ha az Eladó időben és megfelelően eleget tett a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 3. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségeknek.

10.3. Ezen időszakon belül a Vevőnek joga van kicsomagolni és kipróbálni az árut a szokásos vásárláshoz hasonló módon egy hagyományos üzletben, az áru jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges mértékben.

10.4. A szerződéstől való elállási határidő azon a napon kezdődik, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy - a fuvarozó kivételével - átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha az Eladó: 

a) a Vevő által egy megrendelésben megrendelt árut nem egyszerre szállítja, az utoljára leszállított áru átvételének napjától,

b) több részből vagy darabból álló árut szállít, az utolsó rész vagy az utolsó darab átvételének napjától,

c) a szerződés alapján az árut meghatározott időtartamon belül, az első leszállított áru átvételétől számítva ismételten szállítja.

10.5. A Vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya az áruk megvásárlása, még a szerződéstől való elállási időszak kezdete előtt.

10.6. A szerződéstől való elállást a Vevőnek írásban kell megtenni, oly módon, hogy ne merüljön fel kétség afelől, hogy a szerződéstől eláll, vagy más tartós adathordozón rögzített feljegyzés formájában, az ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. számú mellékletében található űrlapon. A szerződéstől való elállás akkor tekinthető érvényesnek, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 7. § (1) bekezdés időtartama alatt lett kézbesítve.

10.7. Az adásvételi szerződéstől való elállásnak ezen üzleti és reklamációs feltételek előző pontja szerint tartalmaznia kell az adásvételi szerződésből való elállás űrlapjában feltüntetett szükséges információkat, különösen a Vevő azonosítását, a megrendelés számát és dátumát, az áru pontos specifikációját és a számla számát, amelyre az eladó visszatéríti az elfogadott teljesítést. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden kiegészítő megállapodás, amelytől a Vevő elállt, szintén elejétől fogva felmondásra kerül. A kiegészítő megállapodás felmondásával összefüggésben nem lehet a Vevőtől semmilyen költséget vagy egyéb kifizetést követelni, a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 9. § (3) bekezdése és a 10. § (3) és (5) bekezdésében említett költségek és kifizetések kivételével, ha a szerződés tárgya szolgáltatásnyújtás, és a szolgáltatás teljes körű biztosítása megtörtént.

10.8. A Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut a www.kertre.hu, Expandeco - RESIZE, East Gate Business park B1 - Magyar Posta Fót 2151Magyarország. A jelen üzleti és reklamációs feltételek első mondata szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut szállításra legkésőbb a határidő utolsó napján átadták. FIGYELEM!  Túlméretes csomagokat ezen a címen nem tudunk elfogadni. Az áru elküldése előtt lépjen velünk kapcsolatba a szerződés elállása érdekében! Erre a címre nem lehet személyessen attadni a csomagokat csak postán vagy futárral.

10.9. A Vevő köteles az árut az Eladónak hiánytalan állapotban, sértetlenül kézbesíteni, beleértve a teljes dokumentációt is, lehetőleg eredeti csomagolásban és nem használt állapotban.

10.10. Javasolt az áru biztosítása. Utánvéti szállítmányt az Eladó nem fogadja el. Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról való értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül visszautalni a Vevőnek az adásvételi szerződés alapján, vagy azzal összefüggésben tőle kapott összes fizetséget, beleértve a a szállítási és a postaköltséget, valamint egyéb költségeket és díjakat. Az Eladó nem köteles visszatéríteni a kifizetéseket a Vevőnek a jelen üzleti és reklamációs feltételek ezen pontja alapján az áru leszállítása előtt, vagy amíg a Vevő nem igazolja az áru visszaküldését az Eladónak, kivéve, ha az Eladó az áru személyes átvételét javasolja, illetve általa felhatalmazott személyen keresztül.

10.11. Az áru Eladónak, vagy általa felhatalmazott személynek való visszaküldésének költségeit a Vevő viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó vállalta, hogy maga viseli ezeket, vagy ha nem tett eleget a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bek. i) pontja szerinti kötelezettségének. 

10.12. A Vevő csak az áru olyan értékcsökkenéséért felelős, amely az áru olyan kezelése következtében következett be, ami túlmutat az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kezelési körön. A fogyasztó nem felelős az áru értékének csökkenéséért, ha az eladó nem teljesítette a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bek. h) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettséget a fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogáról.

10.13. Az Eladó köteles az áru vételárát ugyanolyan módon visszatéríteni a Vevőnek, mint amilyent az áru megvételénél a Vevő használt, kivéve, ha a Vevővel más visszatérítési módban egyezik meg anélkül, hogy ezzel kapcsolatban terhelné a Vevőt.

10.14. Abban az esetben, ha a Vevő eláll a szerződéstől, és használt, sérült vagy hiányos árut szállít vissza az Eladónak, a Vevő vállalja, hogy az Eladónak megtéríti:

a) azt az értéket, amellyel az áru értéke csökkent a Polgári törvénykönyv 457. §-a értelmében,

b) az Eladónak az áru javításával és eredeti állapotba való visszaállításával kapcsolatos, az áru jótállás utáni szervizelésének árlistája szerint kiszámított költségeket.

A üzleti és reklamációs feltételek e pontja értelmében a Vevő köteles az Eladónak kártérítést fizetni az áru vételára és az áru adásvételi szerződéstől való elállásakor érvényes értéke közötti különbözet ​​összegében.

10.15. A Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 7. § (6) bekezdésének megfelelően a Vevő nem állhat el a szerződésről, amelynek tárgya:

a) a fogyasztó különleges igényei szerint gyártott áru, egyedi termékek vagy kifejezetten a fogyasztónak szánt áru értékesítése,

b) olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a szállítás folyamán megkárosodott,

c) hangfelvételek, videófelvételek, audiovizuális felvételek vagy számítógépes szoftverek értékesítése védőcsomagolásban, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kibontotta,

d) a nem kézzel fogható adathordozón való elektronikus tartalom nyújtása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett beleegyezésével lett elkezdve, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy az ilyen hozzájárulás kinyilvánításával elveszíti a szerződéstől való elállási jogát

e) szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatásnyújtás a fogyasztó kifejezett beleegyezésével lett elkezdve, és a fogyasztó kijelentette, hogy őt megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának megadásával elveszíti a szerződéstől való elállási jogát a teljes körű szolgáltatást követően, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása már bekövetkezett.  

10.16. Ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontjának rendelkezései kifejezetten nem vonatkoznak azokra az alanyokra, akik nem felelnek meg a fogyasztó Törvény 2. § a) pontja szerinti fogalmának.

10.17. Az Eladó által elfogadott összes megrendelés kötelező. A Vevő az áru elküldése előtt a megrendelést visszavonhatja telefonon az Eladó telefonszámán, vagy e-mailben az Eladó e-mail címén, amelyek a jelen üzleti feltételekben szerepelnek. Ha a Vevő a szerződéstől való előzetes elállása nélkül indokolatlanul megtagadja a megrendelt áru átvételét, vagy az árut nem veszi át, az Eladónak a jelen üzleti feltételek 5.7. pontjában foglaltak szerint, joga van az okozott kár megtérítésére az áru szállításával kapcsolatos tényleges költségek összegében.  

A szerződéstől való elálláshoz szükséges űrlap - letöltés