Barion Pixel

Reklamáció

8. Reklamációs eljárás (felelősség a hibákért, jótállás, reklamációk)

8.1. Az áru eltávolítható meghibásodása esetén a Vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és megfelelően eltávolíttatni. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

8.2. A Vevő a hiba kijavítása helyett igényelheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a tárgyi alkatrész cseréjét, ha az Eladónak az áru cseréje, illetve a hiba elhárítása által nem keletkeznek aránytalan költségek.

8.3. A hiba kijavítása helyett az Eladó a hibás árut mindig hibátlanra cserélheti, ha ez a Vevő számára nem okoz komoly nehézségeket.

8.4. Az áru eltávolíthatatlan hibája esetén, amely akadályozza az áru hibátlan, rendeltetésszerű használatát, a Vevőnek joga van az árut kicserélni, vagy elállni az adásvételi szerződéstől. Ugyanez a jog illeti a Vevőt a kijavítható hibák esetén, ha azonban a hiba az elhárítása utáni ismétlődik, vagy a termék további hibái miatt a Vevő az árut nem tudja megfelelően használni. Az áruk szakmai megítélését akkreditált személy végzi.

8.5. Egyéb javíthatatlan hibák esetén a vevő jogosult az termék árának ésszerű kedvezményére.

8.6. Az Eladó a Vevőt tájékoztatta a Polgári Törvénykönyv 622. §-a (ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.1. - 8.3. pontja) és a Polgári Törvénykönyv 623. §-a (ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.4.-8.4. pontja) adódó jogairól azzal, hogy ezeket az üzleti és reklamációs feltételeket a honlapjának illetékes aloldalára helyezte, és a Vevőnek lehetősége van azokkal a megrendelés elküldése előtt megismerkedni.

8.7. Az Eladó az áru hibáiért a Szlovák Köztársaság vonatkozó előírásainak megfelelően felelős, a Vevő pedig szükség esetén reklamációt köteles az eladónak vagy az általa kijelölt személynek benyújtani. A jótállási időszak eltelte utáni szervizelésre kijelölt személyekre és szervizpontokra vonatkozó információk a garancialevél hátoldalán találhatók, vagy az Eladó a Vevő kérésre telefonon vagy e-mailben nyújt információt a Vevőnek. 

8.8. A reklamációk kezelésére az Eladó érvényes reklamációs eljárása az irányadó, azaz az üzleti és reklamációs feltételek 8. pontja. A Vevő az adásvételi szerződés megkötése előtti időszakban megfelelően megismerkedett a panasztételi eljárás folyamatával, és tájékoztatást kapott az áru igénylésének feltételeiről és módjáról, ideértve a követelések benyújtásának helyét is, valamint a garanciális javítások elvégzéséről a Törvény 18. § (1) bekezdése értelmében azzal, hogy ezeket az üzleti és reklamációs feltételeket a honlapjának illetékes aloldalára helyezte, és a Vevőnek lehetősége van azokkal a megrendelés elküldése előtt megismerkedni.

8.9. A panasztételi eljárás azokra az árukra vonatkozik, amelyeket a Vevő az Eladótól vásárolt, e-shop formájában az Eladó e-shop honlapján.

8.10. A jótállási időszak alatt a Vevőnek joga van az Eladótól követelni az eladótól vásárolt áru hibáinak elhárítását, amelyekért a gyártó, szállító vagy Eladó felelős.

8.11. Hibás áru esetében, a Vevőnek joga van reklamációt benyújtani az Eladó üzemhelyén a Törvény 18. § (2) bekezdése értelmében úgy, hogy az árut az Eladó telephelyére kézbesíti, és az Eladónak nyilatkozik a Vevő az ezen üzleti és reklamációs feltételek  8.1.-8.4. pontjai szerinti jogaira  való értékesítési szándékáról (a továbbiakban mint: "Panaszbejelentés") például kitöltött reklamációs űrlap formájában, amely az Eladó e-shopjának illetékes aloldalán, valamint az ezen üzleti reklamációs feltételek 2. sz. mellékletében található. Az Eladó javasolja reklamáció céljából való postázás esetén az árut bebiztosítani. Az Eladó utánvéti küldeményt nem fogad el. A Vevő köteles a Panaszbejelentésben minden szükséges információt valós módon közölni, különös tekintettel az áru hibájának típusára és mértékére; a Vevőnek egyúttal meg kell adnia azt is, hogy a Polgári Törvénykönyv 622. és 633. §-ából eredő melyik jogait kívánja értékesíteni. A Vevőnek joga van reklamációs jogát érvényesíteni az áru gyártója által a garanciális javítások elvégzésére felhatalmazott személynél is (a továbbiakban mint: "Kijelölt személy"). A Kijelölt személyek listája megtalálható a garancialevélben, vagy az Eladó a Vevő kérésére a listát elküldi neki.

8.12. Az eladónak szállítandó árura vonatkozó panasztételi eljárás azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a panaszbejelentés kézbesítése az Eladónak,

b) az igényelt árnak a Vevőtől az Eladónak vagy kijelölt személynek való kézbesítése, 

c) hozzáférési kódok, jelszavak stb. Eladónak való kézbesítése az igényelt áruhoz, ha ezek az adatok szükségesek a reklamáció megfelelő kezeléséhez.

8.13. Ha a reklamáció tárgya olyan áru, amelyet nem lehet objektíven eljuttatni az Eladóhoz, vagy amely véglegesen telepítve van, a Vevő az üzleti és reklamációs feltételek 8.12. a) és c) pontjaiban foglalt feltételek teljesítését túlmenően az említett reklamációs és üzleti feltételek alapján köteles minden szükséges együttműködést biztosítani ahhoz, hogy az Eladó vagy az Eladó által kijelölt harmadik személy a kérdéses árut ellenőrizhesse. A reklamációs eljárás, amely olyan árura vonatkozik, amelyet nem lehet objektíven eljuttatni az eladóhoz, vagy amelyek véglegesen telepítve van, azon a napon kezdődik, amikor az árut az előző mondatnak megfelelően megvizsgálták. Ha azonban az Eladó vagy az általa kijelölt harmadik személy - a Vevő által biztosított szükséges együttműködés ellenére - nem biztosítja az ellenőrzést ésszerű időn belül, de legkésőbb az Értesítés Eladó részére történő kézbesítésétől számított 10 napon belül, a panaszkezelési eljárás a Értesítés Eladó részére történő kézbesítésének napján kezdődik. 

8.14. Az Eladó vagy az általa kijelölt személy az eladó által választott megfelelő formában megerősítést küld a Vevőnek az árura vonatkozó követeléseiről, például e-mail formájában vagy írásban, amelyben köteles pontosan jelezni az áru állítólagos hibáit, és ismét tájékoztatni a fogyasztót az ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.1.-8.3. pontjai (Ptk. 622. §-ának rendelkezései), valamint a 8.4. 8.4, pontjai szerinti jogairól (a Ptk. 623. §-ának rendelkezései). Ha a reklamációt távközlési eszközök réven nyújtják be, az Eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a Vevőnek a reklamáció megerősítését; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz igazolásával együtt kell kézbesíteni; a követelés megerősítését nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek lehetősége van más módon bizonyítani a reklamációját. 

8.15. A vevő jogosult eldönteni, hogy mely jogaival kíván élni a Ptk. 622. és 623. §-ai értelmében, és ezzel egyidejűleg köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni döntéséről. A Vevő azon döntése alapján, hogy a Ptk. 622. és 623. §-ai szerinti melyik jogait kívánja alkalmazni, az Eladó vagy a kijelölt személy köteles meghatározni a panaszok kezelésének módját az Törvény 2. § m) pontja alapján haladéktalanul, bonyolultabb esetekben a reklamációs eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, különösen akkor, ha az áru állapotának komplex műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a panasztételi eljárás kezdetétől számított 30 napon belül. A reklamáció kezelésének módjának meghatározása után az Eladó vagy a kijelölt személy haladéktalanul kezeli a panaszt, indokolt esetben a reklamáció később is megoldható. A reklamáció rendezése azonban nem tarthat tovább a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál. A panasz rendezésére rendelkezésre álló határidő lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni.

8.16. Ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül nyújtotta be az árura vonatkozó igényét, az Eladó csak felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy szakértői véleménye vagy nyilatkozata alapján utasíthatja el a követelést (a továbbiakban mint: „az áru szakértői értékelése”). A szakértői értékelés eredményétől függetlenül az Eladó nem követelheti a Vevőtől, hogy fizesse meg az áru szakmai értékelésével kapcsolatos költségét, sem az áru szakmai értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket. 

8.17. Ha a vevő 12 hónappal az adásvételi szerződés megkötése után reklamált, és az Eladó azt elutasította, a panaszt kezelő személy köteles a panaszokmányban feltüntetni, hogy a Vevő kinek küldheti az árut szakmai értékelésre. Ha a Vevő az árut szakértői értékelésre küldi a panasz kezeléséről szóló dokumentumban meghatározott kijelölt személynek, akkor az áru szakértői értékelésének költségeit, valamint az összes kapcsolódó, célszerűen felmerült költséget az Eladó viseli. Ha a Vevő szakmai értékeléssel bizonyítja az Eladó felelősségét az áru állítólagos hibájáért, ismételten panaszt nyújthat be; miközben a jótállási idő az áru szakmai értékelése során nem jár le. Az Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek az újbóli reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül az áru szakmai értékelésével kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, célszerűen felmerült költségeket. Az ismételten benyújtott igény nem utasítható el.

8.18. A jótállás nem terjed ki olyan hibákra, amelyekről az Eladó értesítette a Vevőt a szerződés megkötésekor, vagy amelyekről - figyelembe véve az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit - tudnia kellett.

8.19. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a hibás árut kicserélje más hibátlan, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező árura, ha ez a Vevő számára nem okoz komoly nehézségeket.

8.20. Az eladó az áru hibáiért nem vállal felelősséget, ha:

a) a Vevő az áru jótállási időszakának végéig nem élt az Eladó felelősségével kapcsolatos jogaival kapcsolatban,

b) az áru hibáját a vevő által okozott mechanikai sérülés okozta,

c) az áru hibáját az áru olyan körülmények közötti használata okozta, amelyek intenzitása, nedvessége, kémiai és mechanikai hatásai nem felelnek meg az áru természetes környezeti hatásainak,

d) az áru hibáját az áru nem megfelelő kezelése, kiszolgálása vagy az áru elhanyagolás okozta,

e) az áru hibáját az áru károsodása okozta a túlterhelés vagy túlzott intenzitású használat következtében, megsértve a dokumentációban meghatározott feltételeket vagy az áru meghatározott használatának általános elveit,

f) az áru meghibásodását elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események okozták,

g) az áru hibáját az áru véletlen károsodása és véletlenszerű romlása okozta,

h) az áru hibáját szakszerűtlen beavatkozás, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság, vagy más vis maior okozta,

i) az áru hibáját illetéktelen személy beavatkozása okozta.

A szállítmány hiányossága, ill. nyilvánvaló hibája esetén, amelyet a Vevő az áru átvételekor a szállítmány ellenőrzésével megállapíthat, és amelyről nem értesítette az Eladó képviselőjét a jelen üzleti és reklamációs feltételek 5.9. pontjának megfelelően, későbbi reklamációt az Eladó csak akkor fogad el, ha a Vevő bizonyítja, hogy az áru hibás volt már a Vevő általi átvétel idejében.

8.21. Az Eladó köteles a reklamációt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok valamelyikével lezárni:

a) a javított áru átadásával,

b) az áru cseréjével,

c) az áru vételárának visszatérítésével,

d) az áru árából való ésszerű kedvezmény kifizetésével,

e) írásos felhívással az Eladó által meghatározott teljesítmény átvételére,

f) az áru jótállási igényének indokolt megtagadásával.

8.22. Az eladó köteles a Vevőnek kiadni a reklamáció kezelésének meghatározásának módjáról és a reklamáció kezeléséről szóló írásbeli dokumentumot legkésőbb a reklamáció benyújtásának időpontjától számított 30 napon belül személyesen, postai úton, futári vagy kézbesítési szolgáltatással.  

Az eladó a reklamáció eredményéről a reklamációs eljárás befejezése után azonnal értesíti a Vevőt telefonon vagy e-mailben, és egyidejűleg az áru kézbesítésével, ill. e-mailben a reklamáció igazolásával együtt.

Ha a reklamációs eljárás befejezése után, vagy a szerződéstől való elállás elutasítása után a Vevő az árut nem veszi át az Eladótól az Eladó átvételi felhívásának kézhezvételétől számított 7 napon belül, az eladó jogosult a Vevőtől felszámítani minden tárolási napra napi 3 € ÁFA/db tárolási díjat. 

8.23. A jótállási idő az áru leszállításától számított 24 hónap, kivéve, ha különleges esetekben más garanciális időszakot írnak elő. A szállított sporttáplálkozási termékek, az ajándékkosarakban lévő élelmiszerek és az állati takarmányok minimális eltarthatósági ideje több mint 2 hónappal rövidebb, mint az áru lejárati ideje, rövidebb lejárati idő esetén az Eladó telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Vevővel, és a küldeményt csak a Vevő hozzájárulásával küldi el.

8.24. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a vevő az áru jótállási javítása miatt az árut nem használhatta.

8.25. Ha árut egy másikra cserélik, a Vevő dokumentumot kap az áruk cseréjéről, és minden további reklamációt az adásvételi szerződés és a jelen üzleti és reklamációs feltételek alapján kell alkalmazni. Az áru új árura történő cseréje esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik, de csak erre az új árura vonatkozik. 

8.26. Javítható hiba tekintetében a reklamációt ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15. pontja szerint következőképpen rendezik:

a) az Eladó gondoskodik a hiba kiküszöböléséről, vagy

b) az Eladó a hibás árut kicseréli.

8.27. Javítható hiba esetén és ha a Vevő nem határozza meg azonnal a reklamáció ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15. pontja szerinti kezelésének módját, az Eladó a reklamációt a hiba kiküszöbölésével fogja kezelni.

8.28. Abban az esetben, ha a hiba nem orvosolható, vagy többszörösen ismétlődő kijavítható hibáról van szó, amelyek megakadályozzák az áru hibátlan, rendeltetésszerű használatát, az Eladó a Vevő döntése alapján ezen üzleti és reklamációs rend 8.15. pontja alapján következőképpen intézi: 

a) az áru más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező funkcionális árura való cseréjével, vagy

b) abban az esetben, ha az Eladó nem képes az árut más árura cserélni, a reklamációt az áru vételárának visszatérítésével rendezi.

8.29. A panaszkezelés csak a Panaszbejelentésben és az áruigény ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.14. pontja szerinti megerősítésében felsorolt ​​hibákra vonatkozik. 

8.30. Reklamáció szempontjából többször ismétlődő orvosolható hibának az olyan hiba minősül, amely több mint kétszer fordult elő.

8.31. Reklamáció szempontjából nagyobb számú orvosolható hibának több mint háromszor előforduló orvosolható hiba tekinthető.

8.32. A Vevőnek az áru hibájának eltávolítása iránti igénye az ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15. pontja alapján azáltal, hogy ezt a jogát gyakorolta, ki lett merítve és a reklamáció eredményére való tekintet nélkül ugyanazon egyedi (nem azonos típusú) hiba minden újbóli igényét reklamációját elutasítjuk.  

8.33. Ezen üzleti és reklamációs feltételek 8. pontja nem kifejezetten vonatkoznak azokra az alanyokra, akik nem felelnek meg a Törvény 2. §, a) pontja szerinti fogyasztó fogalmának.

Reklamációs űrlap - letöltés